ขั้นตอนการยื่นคำร้องต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

2564

1. )ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (คลิก)
2.)ตารางสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. (คลิก)
3.)ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารักษาสภาพนักศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

2563

  1. การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาและขอขยายกลุ่มพิเศษ (คลิก)
  2. การขอยกเลิกรายวิชา(W) (คลิก)
  3. การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา / ซ่อม F(คลิก)
  4. การขอลาพักการเรียน/การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา(คลิก)
  5. กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมและการยื่นคำร้องต่างๆ
    ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – ตุลาคม 2563 (คลิก)