ประกาศ

» ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ประกาศ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2563

9 มิถุนายน 2563

2563

(Download)

2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การบริหารงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

19 มกราคม 2560

2560

(Download)

1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในการขอสำเร็จการศึกษา

2 มีนาคม 2557

2557

(Download)