คำสั่ง

» คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ คำสั่ง ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 2137/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2563

23 ธันวาคม

2563

(Download)

2

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0379/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

17 กุมภาพันธ์ 2563

2563

(Download)

3

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ 0016/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

6 มกราคม 2563

2563

(Download)