ระเบียบ

» ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ระเบียบ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

18 มกราคม 2563

2563

(Download)

2

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

20 มิถุนายน 2558

2558

(Download)

3

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

19 พฤศจิกายน 2556

2556

(Download)

4

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

15 สิงหาคม 2552

2552

(Download)