ข้อบังคับ

» ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลำดับ ข้อบังคับ ลงวันที่ ปี พ.ศ. Download

1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

19 มกราคม 2562

2562

(Download)

2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

17 กันยายน 2559

2559

(Download)

3

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

26 พฤษภาคม 2550

2550

(Download)