เอกสารการประกอบการประชุม คปม ปี 2565

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 
ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565