เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ มรภ.กจ 66

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พ.ศ. 2566     

กลับ