เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์

034-534-068

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา 

ปรับปรุงล่าสุด 0509066

รายละเอียดหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี  

ปรับปรุงล่าสุด 0509066

รายละเอียดหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี ที่มีมากกว่า 1 วิชาเอก   

ปรับปรุงล่าสุด 0509066

คำนวนการจัดสรรงบประมาณ 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

 

กลับ