เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

 

 

กลับ