เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรฯ

คู่มือระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4) 

แบบเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (ลส.มร.กจ.1)    

แบบเสนอขอปิดหลักสูตร (ลส.มร.กจ.2)   

 

กลับ