เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

หลักสูตร

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)  8 สาขาวิชา ได้แก่

1.การศึกษาประถมวัย (Early Childhood Education) 
2.การประถมศึกษา (Elementary Education) 
3.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) 
4.สังคมศึกษา (Social Studies) 
5.คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
6.ภาษาอังกฤษ (English) 
7.ภาษาไทย (Thai) 
8.พลศึกษา (Physical Education) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)  1 สาขาวิชา ได้แก่

1.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and Exercise Science) 


หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) Master of Education (M.Ed.)  2 สาขาวิชา ได้แก่

1.หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) 
2.การบริหารการศึกษา (Educational Administration)  


หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy Curriculum and Learning Management (Ph.D.)  2 สาขาวิชา ได้แก่

1.หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Management) 
2.การบริหารการศึกษา (Educational Administration)  

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)  5 สาขาวิชา ได้แก่

1.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (Social Innovation for Community Development) 
2.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 
3.ภาษาจีน (Chinese) 
4.การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Design) 
5.ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ (Thai for Career) 


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Public Administration (B.P.A)  1 สาขาวิชา ได้แก่

1.รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 


นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws Program in Law (LL.B.)  1 สาขาวิชา ได้แก่

1.นิติศาสตร์ (Law) 


ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)  1 สาขาวิชา ได้แก่

1.ดนตรีศึกษา (Music Education) 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.Sc.)  4 สาขาวิชา ได้แก่

1.เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช (Modern Technology for Crop Management) 
2.เทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) 
3.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
4.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม (Cosmetic and BeautySciences) 


ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)  2 สาขาวิชา ได้แก่

1.คหกรรมศาสตรศึกษา (Home Economics Education) 
2.เทคโนโลยี (Technology) 

 

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)  5 สาขาวิชา ได้แก่

1.การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) 
2.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (DigitalTechnology for Business) 
3.การจัดการ (Management) 
4.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)