เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   

ทส.01 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                           

(สำหรับนักศึกษา) 

 (ก่อนปีการศึกษา 2567) 

(เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.02 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับกระบวนวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด ฯ                  

(สำหรับผู้สอน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

(ก่อนปีการศึกษา 2567)

(เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.03 แบบรายงานสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้                                           

(สำหรับระดับรายวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.04 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน ฯ                        

(สำหรับกรรมการทวนสอบรายบุคคล) 

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.05 แบบสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน ฯ                 

(สำหรับกรรมการทวนสอบ) 

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.06 แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                         

(สำหรับคณะกรรมการทวนสอบ) 

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.07 แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                  

(สำหรับรายวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.08 แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับคณะ                 

(สำหรับคณะ)  

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

ทส.09 แบบรายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย    

(สำหรับ สวท.รายงานมหาวิทยาลัย) 

(ก่อนปีการศึกษา 2567) (เริ่มปีการศึกษา 2567)

 

 

กลับ