เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร

1. แบบฟอร์ม สมอ.08  (อัพเดท 27 ก.พ. 67)   

  • สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

     

2. แบบฟอร์ม ลส.มรภ.กจ.3  (อัพเดท 27 ก.พ. 67)  

  • สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
กลับ