เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“สนับสนุนวิชาการ  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจมาตรฐาน  บริการเป็นเลิศ”

วิสัยทัศน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ
1. บริการด้านวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการรับเข้าศึกษาจนถึงการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. การจัดทำข้อมูลการศึกษา การประมวลผลการศึกษา จัดเก็บรวบรวมระเบียนผลการศึกษา ทะเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดทำวิจัยสถาบันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการในสำนักให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1. การบริการด้านการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาถูกต้อง 100%  และเป็นปัจจุบันโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารการจัดการทุกส่วนงาน
3. การทำงานโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และบุคลากรในสำนักทำงานอย่างมีความสุขโดยมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 80 โดยทุกคนมีความก้าวหน้าในหน้าที่

กลับ