เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

คู่มือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (ระบบคลังหน่วยกิต)

คู่มือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (ระบบคลังหน่วยกิต)  

กลับ