เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์

034-534-068

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งฯ

 

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร  

 

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

 

 

กลับ