เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

ประวัติสำนักฯ

1.   ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

      ประวัติความเป็นมา
        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ดำเนินงานการให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่าแผนกทะเบียนและวัดผล เป็นแผนกหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ต่อมาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เพิ่มขึ้นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รวมทั้งมีภารกิจด้านต่าง ๆ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี จึงแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและคล่องตัว แผนกทะเบียนและวัดผลจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาและอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการฝ่ายวิชาการ โดยมีฝ่ายต่าง ๆ 6 ฝ่าย ดังนี้

      1.  ฝ่ายเลขานุการ
      2.  ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
      3.  ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
      4.  ฝ่ายหอสมุด
      5.  ฝ่ายเอกสารและตำรา
      6.  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

          จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่สำนักส่งเสริมวิชาการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้กลับมาใช้ชื่อสำนักส่งเสริมวิชาการอีกครั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 สำนักส่งเสริมวิชาการได้แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
        1. สำนักงานเลขานุการ
        
2. ส่วนงานทะเบียนนักศึกษา
       
3. ส่วนงานหลักสูตรและแผนการเรียน
       
4. ส่วนงานประมวลผล

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สำนักส่งเสริมวิชาการจึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยแบ่งส่วนราชการภายใน คือ “สำนักงานผู้อำนวยการ” ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
       
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
       
2. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
       
3. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
       
4. ฝ่ายประมวลผล
       
5. ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
       
6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
       
7. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

      มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในระดับงาน โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบประกาศการแบ่งส่วนราชการระดับงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แบ่งส่วนราชการระดับงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ เป็น 3 งาน คือ
       
1. งานบริหารงานทั่วไป (รวมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
       
2. งานบริการการศึกษา (ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนรวมกับฝ่ายประมวลผล)
       
3. งานทะเบียนและประมวลผล (ฝ่ายทะเบียนและวัดผลรวมกับฝ่ายประมวลผล)

     ต่อมามหาวิทยาลัย ได้มีประกาศเรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน งานบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 มกราคม 2562 ให้จัดตั้งงานบัณฑิตศึกษา มีฐานะเทียบเท่าระดับงาน สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปัจจุบันสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงมีส่วนราชการระดับงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ  4 งาน ดังนี้
       
1. งานบริหารงานทั่วไป
       
2. งานบริการการศึกษา
       
3. งานทะเบียนและประมวลผล
       
4. งานบัณฑิตศึกษา

ที่ตั้ง   
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ย้ายจากที่ทำการเดิม อาคาร 9 ชั้น 1 มาตั้งอยู่ ณ อาคาร 7 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

กลับ