เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

KM

แผนการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2564 

 

กลับ