เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(27 ส.ค 66

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบัณฑิตศึกษา จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดแรงศรัทธรามุ่งมั่นต่อการศึกษา ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีแก่กลุ่มนักศึกษาและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นคณาจารย์ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันเรียบร้อย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวแทนนำสวดมนต์ และกล่าวสรรเสริญพระคุณครู และบูชาครู ตัวแทนหมู่เรียน นำพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครูตามลำดับจนครบทุกหมู่เรียน นำพานหนังสือให้ประธานเจิมหนังสือ กล่าวคำปฏิญาณ พร้อมประธานในพิธีให้โอวาท