เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค. 66)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม The Sun คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ดร.สายชลเทียนงาน นำบุคคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ