เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567) ครั้งที่ 1 
โดยจัดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)