เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์

📣ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
** ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ
✅ตอบแบบประเมินได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o2nkw4

กลับ