เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(PKRU) วันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานทะเบียนและประมวลผล ระบบดิจิทัลทรานสคริปต์ การเทียนโอนผลการเรียน งานบริการการศึกษา การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ระบบคลังหน่วยกิต งานรับนักศึกษา และสหกิจศึกษา งานบริหารทั่วไป รวมถึงงานประกันคุณภาพการศึกษา

(ดูรูปเพิ่มเติม)

กลับ