เปิดทำการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ.-อา,8:30-16:30 น.

อีเมล

register@kru.ac.th

ข่าว

KSP(ผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 4 เมษายน 2567)

ตรวจสอบเลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 11 หลัก (เพื่อใช้กรอกในระบบ KSP - Self Service)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    ปีเข้า 2563
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    ปีเข้า 2563
สาขาวิชาสังคมศึกษา
  ปีเข้า 2562 ปีเข้า 2563
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปีเข้า 2561 ปีเข้า 2562 ปีเข้า 2563
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    ปีเข้า 2563
สาขาวิชาภาษาไทย
  ปีเข้า 2562 ปีเข้า 2563
สาขาวิชาสาขาวิชาพลศึกษา
ปีเข้า 2561   ปีเข้า 2563
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
    ปีเข้า 2563
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ปีเข้า 2561    
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
  ปีเข้า 2562 ปีเข้า 2563
สาขาวิชาเทคโนโลยี
  ปีเข้า 2562 ปีเข้า 2563
     

  

 

กลับ